Prenzlauer Allee 20100731

InidiaFoto 201007  Prenzlauer Allee Ecke Kuglerstraße   Nordwest-Ecke


InidiaFoto 201007  Prenzlauer Allee Ecke Kuglerstraße  Südwest-Ecke

Prenzlauer Allee          Berliner Straßenverzeichnis     Berlinfotos        Dialog-Lexikon