Nieswurz  oder  Christrose   Helleborus     Inidia-Foto mit Canon G 10     Pflanzen      Dialog-Lexikon