Alpenveilchen, Cyclamen    Inidia-Foto mit Canon G 10    Pflanzen      Dialog-Lexikon