Menschenrechtscharta

>> Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen v. 10.12.1948

 

Liste weiterer >> Menschenrechtsabkommen 

 

Völkerrecht     Weltrecht    Weltrepublik

  Dialog-Lexikon    Zuletzt