Klivie bzw. Clivia Zimmerpflanze  IniDia-Foto mit Canon G 10 2009   Pflanzen     Dialog-Lexikon